Goda exempel > Skola

Skola

Den viktigaste arenan för att främja rörelse hos barn och unga är skolan. Här når vi alla barn, även dem som rör sig allra minst. Grundskolans läroplan säger att eleverna ska hjälpas till att utveckla allsidiga rörelseförmågor och god kroppsuppfattning. De ska erbjudas fysisk aktivitet under hela skoldagen exempelvis genom pulshöjande inslag i undervisningen, utomhuspedagogik och rastaktiviteter.

Här finns mycket att göra. Med utgångspunkt i rörelseförståelse kan skolor stimulera till rörelse. Exempelvis med hjälp av genomtänkt utformning av inomhus- och utomhusmiljöer eller säkra och trygga skolvägar så att barnen kan gå eller cykla till och från skolan. Att erbjuda rastaktiviteter som utgår från rörelseförståelse får flera positiva följder, som ökad gemenskap och minskad mobbning.

Goda exempel

Rulla till toppen