Make a Move

Om Make a Move

Make a Move är en långsiktig satsning för ökad rörelse och förbättrad hälsa i Västra Götaland.

Som en kraftsamling av aktörer från olika samhällssektorer sprider vi tillsammans kunskap och skapar konkreta insatser som bidrar till ett mera rörelserikt samhälle. Vi testar nya grepp och tar fram goda exempel som visar att det är möjligt och sporrar fler att följa med.

Satsningen startade hösten 2021. Den projektleds av RF-SISU Västra Götaland och drivs med ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionen. Vi erbjuder coaching, utbildningar, föreläsningar och tillgång till kunskap och forskning på området. Den här hemsidan är tänkt som en kunskapsbank för alla som vill jobba med rörelseförståelse på något sätt.

Målet är att människor ska se rörelse som en naturlig och positiv del i livet och delta aktivt i samhället. Genom rörelseförståelse kan vi hjälpa fler att göra sin bästa livsresa. Det bidrar i sin tur till en hållbar samhällsutveckling i linje med FN:s agenda 2030.

Rörelserådet i Västra Götaland

Make a Move har bildat Rörelserådet, ett regionalt samarbetsnätverk av organisationer i Västra Götaland. Rådet fungerar som en referensgrupp där vi utbyter idéer och erfarenheter, delar kunskap, utvecklar konkreta aktiviteter, för upp rörelseförståelse på agendan i den egna sektorn och sprider kännedom kring rörelseförståelse och fysisk aktivitet.

I satsningen ingår två pilotkommuner som vill vara med och utforma och testa nya sätt att utveckla ett rörelserikt samhälle. Deras erfarenheter ska bilda grunden till en modell som kan appliceras på andra platser i landet framöver.

RF-SISU Västra Götaland

Oskar Wiklund
Distriktidrottschef RF-SISU Västra Götaland

RF-SISU Västra Götaland har en drivande och samordnande roll i Make a Move. Vi säkerställer framdrift och utveckling i rörelserådet, stöttar arbetet i pilotkommunerna och utför vissa konkreta insatser som exempelvis Rörelsesatsning i skolan (länk gott exempel rörelsesatsning i skolan). RF-SISU:s mål är att få så många som möjligt att idrotta under så stor del av livet som möjligt: en utmaning i ett samhälle där allt fler blir allt mer rörelseovana. Vi ser rörelseförståelse som ett verktyg för att få fler hitta till idrotten och vilja stanna kvar. Vi vill också stötta andra aktörer att bidra till ett rörelserikt samhälle.

Mölndals Stad (pilotkommun)

Mats Lilienberg
Förvaltningschef Kultur och fritid

I Mölndal jobbar vi väldigt intensivt med hälsa som strategi. Det omfattade till en början främst barn och unga men har utökats efter hand till att även omfatta äldre, med fokus på fler friska år. Det passade oss som hand i handske att bli pilotkommun i Make a Move. Vi har stora möjligheter att underlätta för invånarna att röra på sig, genom de aktiviteter vi erbjuder och hur vi bygger staden. Nu har tretton skolor i Mölndal aktivt plockat in rörelse i schemat. Vi samarbetar med kollegorna på stadsbyggnadsförvaltningen om att bygga in rörelse i det offentliga rummet och planerar att dra igång Senior Sport School framöver.

Lidköpings kommun (pilotkommun)

Maria Hedén Sturesson
Områdeschef kultur och fritid

Kommunen har genomfört ett stort arbete med att ta fram en översiktsplan för att utveckla Lidköping som stad. Vi driver också projektet ”Händelser och aktiviteter i centrum” som ska få det att hända mer i stadskärnan. Vi nappade snabbt på att bli pilotkommun och koppla på Make a Moves mindset i vårt arbete. Rörelseförståelse har en självklar roll i kommunens folkhälsouppdrag. Konkret genomför vi bland annat en rörelsesatsning i skolan och snart även förskola. Vi tar fram ett friluftsprogram som ska sänka trösklarna för människor att gå ut i våra grönområden samt nya parkmiljöer och en aktivitetsyta för ungdomar i centrum.

Västra Götalandsregionen

Sofia Nankler
Verksamhetschef, Centrum för fysisk aktivitet

Västra Götalandsregionen är huvudfinansiär till Make a Move. Centrum för fysisk aktivitet stödjer arbetet med fysisk aktivitet som prevention och behandling i elevhälsan, hälso- och sjukvården. Make a Move är för oss ett viktigt forum för att medverka till ett rörelserikt och därigenom socialt hållbart samhälle: en grundpelare för Västra Götalandsregionen. Vi ser bred samverkan som nyckeln till att uppnå det samhället. I Make a Move är vi en mängd aktörer som verkar på olika arenor, kommer med olika inspel men strävar mot samma mål. Vår roll är att sprida kunskap om att satsningen finns till förvaltningar, hälso- och sjukvård och fråga hur de själva kan arbeta för en större rörelseförståelse.

Västra Götalandsregionen

Anne Svensson
Regionutvecklare, Kulturförvaltningen

Deltagandet i Make a Move länkar samman kultur och hälsa. Kunskapsdelningen och byggandet av en gemensam kunskapsbas är viktigt. Kopplingen mellan kultur, hälsa och rörelse är mycket stark: att uppmuntra rörelseglädje genom idrott, dans, teater, musik och cirkus bidrar alla till olika former av rörelse. Med en mångfald av rörelseformer kan varje individ hitta sitt eget uttryck oavsett om det är idrott, dans eller annat. Rörelseglädje och rörelseförståelse är en förutsättning för kulturen, precis som den är för idrotten.

Västra Götalands Parasportförbund

Stina Vikström
Idrottskonsulent

Om Make a Move ska bli en jämlik satsning för alla regionens invånare behöver personer med olika typer av funktionsnedsättning inkluderas. Där kommer parasporten in i bilden: vi tar på tillgänglighetsglasögonen, medvetandegör och ger kompetensstöd. Vi har arbetat mycket med ordet rörelse de senaste tio åren, då många personer med funktionsnedsättning inte upplever sig inkluderade i begreppen sport, idrott och motion. Alla människor, oavsett sina fysiska möjligheter, behöver använda sina kroppsliga funktioner för att må bra.

Länsstyrelsen Västra Götaland

Annika Lidström
Enhetschef Folkhälsa och rättighetsfrågor

Länsstyrelsen har ett antal regeringsuppdrag som direkt anknyter till Make a Moves fokus att uppmuntra till rörelse. Vi har uppdrag kring samhällsplanering, folkhälsa och friluftsliv där vi behöver bli bättre på att tänka in rörelse. Då tillgången till fysisk aktivitet är ojämnt fördelad i samhället berör frågan också vårt arbete med jämställdhet och mänskliga rättigheter. Länsstyrelsen kan bidra med spridning av kunskap och goda erfarenheter, eftersom vi jobbar över hela länet och har kontakter med Sveriges övriga län. Men vi ser också att vi själva får med oss många värdefulla lärdomar in i våra uppdrag.

Göteborgs universitet, Institutionen för Kost och idrottsvetenskap

Beatrix Algurén
Docent i idrottsvetenskap

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet har som vision att ”bidra till hälsosamma och hållbara levnadsvanor”. Att vara en del av Make a Move och arbeta tillsammans med andra aktörer för en bättre folkhälsa, att vidareutveckla kunskap om och utveckla praktiken för att sprida livslång rörelseglädje, är ett fantastiskt exempel på sektorsövergripande samarbete. Som ledare för forskningsgruppen Hälsopromotion ser jag många samverkansmöjligheter framöver som kan vara betydelsefulla för att vända trenden med ökande psykisk ohälsa och lyckas med att främja välbefinnande i Sverige.

Göteborgs universitet, Institutionen för Kost och idrottsvetenskap

Anders Raustorp
Professor i hälsopromotion med inriktning fysisk aktivitet

Vi utbildar idrottslärare och sportcoacher och forskar kring fysisk aktivitet och kost. De senaste 25 åren har jag både skrivit om och forskat på fysisk aktivitet hos barn och ungdomar, samt den motoriska kompetens och självkänsla som byggs upp. Den avgör om individen kommer att fortsätta vara fysisk aktiv eller inte, vilket påverkar hälsan genom hela livet. Det här är grundläggande begrepp i rörelseförståelse, därför vill vi delta i Make a Move och bidra med vår kunskap.

Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper

Gabriele Eiben
Biträdande professor i folkhälsovetenskap

Jag leder högskolans forskningsgrupp kring kost och fysisk aktivitet. Livslång rörelseglädje och hälsosam mat kan förebygga många kroniska sjukdomar och hälsoproblem i alla åldersgrupper. Vi behöver skapa ett samhälle där det är möjligt att göra hälsosamma val. En nyckel är att inspirera folk att vilja röra på sig – hittar man rörelseglädjen tidigt i livet är chansen stor att behålla den livet ut. Högskolan i Skövde kan bidra med att förmedla de senaste hälsorönen och utvärdera parternas insatser i Make a Move.

Fritidsbanken

David Mathiasson
Verksamhetsledare Fritidsbanken Sverige

Fritidsbanken Sverige är en nationell aktör som jobbar med att bidra till ökad fysisk aktivitet för människor i alla åldrar: vi skapar 2000-talets folkbibliotek fast med sport- och fritidsutrustning. Vi vill vara med och vända trenden av ökat stillasittande och sänka trösklarna för rörelse i alla dess former. I Västra Götaland har vi fått i uppdrag av regionen att etablera fler fritidsbanker och utveckla de befintliga för att ge ännu större effekt, så det passar oss jättebra att delta i Make a Move. Ett av de första stegen till att börja en ny aktivitet är att hitta den utrustning du behöver. Där kan Fritidsbanken bidra.

GoCo Health and Innovation City

Leif Nilsson
Senior rådgivare

GoCo Health and Innovation City är ett life science-kluster som byggs upp i området kring Astra Zeneca, omgivet av en helt ny stadsutveckling i Mölndal. Folkhälsa är ett tema i stadsdelen. En av de viktigaste faktorerna för en god folkhälsa är att vi alla lär oss att röra oss, idrotta och hitta gemenskap med andra människor. Under utvecklingen av nya stadsdelar är det viktigt att i varje område skapa utrymme för barn och ungdomars rörelse. En av mina uppgifter som rådgivare är att stötta implementeringen av Make a Moves arbetssätt i stadsutveckling i Mölndal och på andra håll i regionen.

Vill du engagera dig?

Kontakta oss

Funderar du på hur du och din organisation kan bidra till rörelserikare liv och bättre hälsa eller har du frågor om Make a Move och rörelseförståelse?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du ta del av ny kunskap, inspireras av goda exempel och följa framstegen i Make a Move?

Fördjupa dig

Söker du input till hur just din typ av verksamhet kan bidra till ett rörelserikt samhälle?

Rulla till toppen